Kontaktujte nás

Stipendia

Na základě rozhodnutí zakladatele Jana Stadlera nadace podporuje studenty klasické hudby v jejich uměleckém rozvoji. Důležitým aspektem na této cestě je otevřenost a vnímavost vůči rozmanitým přístupům, vlivům, metodám, pojetím a technikám. Prostředkem k rozvíjení takové otevřenosti mohou být například studijní pobyty na uměleckých školách vysoké úrovně, účast na mistrovských kurzech vedených významnými hudebními osobnostmi, účast na hudebních soutěžích apod. Proto stipendia představují základní pilíř nadační činnosti. Nadace se zaměřuje na udělování více typů stipendií: dlouhodobá studijní stipendia, krátkodobá studijní stipendia a stipendia pro mistrovské kurzy. Selekce kandidátů včetně kritérií je na výlučném posouzení správní rady nadace.

Krátkodobá stipendia

Program krátkodobých stipendií je určen těm, kteří touží poznat nové cesty v rámci svého uměleckého rozvoje prostřednictvím kratšího zahraničního pobytu na umělecké škole (v řádu týdnů či několika měsíců), skrze mistrovské kurzy a soutěže nebo i jinou formou, která může otevřít kandidátovi nové možnosti v jeho hudebním vzdělání. Do tohoto programu se mohou zapojit studenti z České republiky, Slovenska a Švýcarska.

 

Dlouhodobá stipendia

Vzhledem ke globální pandemické situaci, a tudíž omezeným finančním zdrojům nadace v roce 2021, nebude v tomto roce vypsáno grantové řízení pro dlouhodobé zahraniční studijní pobyty nad 5 měsíců.

Krátkodobé studium
v zahraničí

Na základě rozhodnutí zakladatele Jana Stadlera nadace podporuje studenty klasické hudby v jejich uměleckém rozvoji. Důležitým aspektem na této cestě je otevřenost a vnímavost vůči rozmanitým přístupům, vlivům, metodám, pojetím a technikám. Prostředkem k rozvíjení takové otevřenosti mohou být například studijní pobyty na uměleckých školách vysoké úrovně, účast na mistrovských kurzech vedených významnými hudebními osobnostmi, účast na hudebních soutěžích apod. Proto stipendia představují základní pilíř nadační činnosti. Nadace se zaměřuje na udělování více typů stipendií: dlouhodobá studijní stipendia, krátkodobá studijní stipendia a stipendia pro mistrovské kurzy. Selekce kandidátů včetně kritérií je na výlučném posouzení správní rady nadace.

Podat žádost

Hudební soutěže

Účast na prestižní mezinárodní interpretační soutěži může talentovanému jedinci významně pomoci v jeho uměleckém rozvoji. Prostředí interpretačních soutěží v sobě skrývá příležitosti, jak studenty a mladé hudební profesionály motivovat, seznámit s novými interpretačními principy, a hlavně naučit poznat a obdivovat kvalitní práci druhých, byť i v případě konkurence, která zrovna vítězí. Pedagog má prostřednictvím soutěží prostor zkvalitňovat komplexním způsobem klíčové kompetence u svého studenta. V rámci soutěžní přípravy dochází u účastníka k rozšíření repertoáru, zkvalitnění hry, zlepšení koncentrace a získání schopnosti vyrovnat se s chybou, trémou či vysokou mírou stresu při veřejném vystupování před porotou a dalšími hudebními profesionály. Z těchto důvodů naše nadace podporuje účast na kvalitních mezinárodních soutěžích v případě, že účast na soutěži je pro uchazeče sama o sobě nákladná a nad jeho možnosti. V rámci grantových řízení lze žádat o finanční podporu např. na dopravu či ubytování v místě soutěže, pokud se koná v jiné než domovské zemi kandidáta.

Podat žádost

Mistrovské kurzy

Tento typ stipendia je určen těm talentovaným studentům, kteří chtějí zlepšit svou uměleckou úroveň a objevit nové cesty prostřednictvím účasti na kvalitních mistrovských kurzech, ale jejich ekonomická situace jim to ztěžuje. Podobně jako v předchozích případech je nutné obtížnou ekonomickou situaci prokázat. Lze žádat o příspěvek na účastnický poplatek u tuzemských či zahraničních mistrovských kurzů za předpokladu, že účastník nebude pobírat stipendium z jiných zdrojů či přímo od organizátora mistrovských kurzů, případně tuto skutečnost bude s naší nadací konzultovat. I zde má nadace plné právo rozhodnout o udělení či neudělení stipendia.

Podat žádost

Příspěvek na hudební nástroj

Nadace může v odůvodněných případech přispět talentovanému jednotlivci nebo hudební instituci příspěvek na hudební nástroj, pokud si sami nemohou dovolit jeho pořízení. Příspěvek může být použit i na opravu staršího hudebního nástroje. Žadatelé – jednotlivci musí být studenty střední nebo vysoké umělecké školy. Ve výjimečných případech může nadace přispět žadateli mladšímu patnácti let, ale zde je nutno prokázat mimořádný talent kandidáta (např. úspěch v soutěžích apod.) U instituce je výchozím předpokladem skutečnost, že se primárně orientuje na cílovou skupinu nadace, tj. na mladé talentované studenty hudby. Udělení příspěvku na hudební nástroj zohledňuje celá řada faktorů: prokázaný hudební talent žadatele a jeho úsilí tento talent rozvíjet, sociálně ekonomická situace žadatele a jeho rodiny, studijní a profesní plány žadatele a další skutečnosti. Nadace poskytuje jen omezený počet příspěvků na hudební nástroj. Žádost o příspěvek na hudební nástroj lze podat k termínu XX a formulář žádosti včetně aktuálních kritérií naleznete zde.

Podat žádost