Momentálně není otevřeno žádné výběrové řízení. Žádosti zaslané poštou nepřijímáme.

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku pro jednotlivce

Rozpracovaný formulář nelze uložit, je třeba jej vyplnit najednou včetně vložení příloh a poté ihned odeslat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Typ žádosti
Základní údaje
Základní údajeKontaktní informace
Informace o vás
Podrobnosti ke stipendiuPodrobnosti k příspěvku
Pro účel této přihlášky jsem stipendium, příspěvek nebo jejich příslib z jiných zdrojů:
Předpokládaný měsíční rozpočet
0
Prosím přiložte následující přílohy
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
Prosím přiložte následující přílohy
i
V případě mistrovských kurzů uveďte prosím jména konkrétních pedagogů a předpokládaný počet a profil účastníků.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Žadatel souhlasí s tím, aby Nadační fond Stadler- Trier si pořídil kopii dokladu, kterým žadatel prokáže svojí totožnost (OP, cestovní pas, průkaz o trvalém pobytu apod.).

Žadatel má právo na informace, výpis a opravu svých osobních údajů vedených Nadačním fondem Stadler-Trier. Žadatel má právo poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, což dokládá prohlášením o seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů.

Žadatel dále souhlasí s tím, že v případě poskytnutí příspěvku od Nadačního fondu Stadler-Trier, mohou být jeho osobní údaje (v rozsahu křestní jméno, výše příspěvku a na jaký účel byl poskytnut) spolu s fotografií uvedeny na webových stránkách Nadačního fondu Stadler-Trier, na sociálních sítích a publikacích Nadačního fondu Stadler-Trier, příp. v tomto rozsahu předány dárci, který přispěl na programy poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu Stadler-Trier:

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Prohlášení o pravdivosti poskytnutých údajů

Kontaktujte nás

Podpora organizací

Podpora organizací

Nadace se zaměřuje i na podporu organizací, jejichž posláním je systematický a dlouhodobý rozvoj mladých hudebních talentů. Jedná se například o organizátory mistrovských kurzů, hudebních akademií pro mladé a dalších projektů, které souzní s nadačním posláním. V roce 2021 nebude v tomto programu vypsáno grantové řízení, ale vedení nadace podpoří několik vybraných projektů na základě pečlivého uvážení a s ohledem na současné komplikované podmínky související s omezeními živé kultury kvůli pandemii koronaviru. Podpora bude cílit obzvláště na takové projekty, které se nemohou opřít o jistotu veřejných dotací, a přitom jsou na vysoké úrovni z hlediska umělecké kvality.

Podat žádost
Záchrana varhan

Záchrana varhan

Předkové Jana Stadlera z otcovy strany pocházeli z pošumavského městečka Strážov. Jan Stadler silně vnímal dějinné turbulence v průběhu 20. století včetně těžkého osudu Sudet. V důsledku odsunu původních obyvatel Sudet do Německa a následné devastace krajiny komunisty zaniklo mnoho obcí a spousta dalších byla nenávratně poničena. V českém pohraničí dodnes zůstalo mnoho cenných objektů, na jejichž záchranu či rekonstrukci se dodnes nenalezly prostředky. Jan Stadler proto vyjádřil přání, aby jím založená nadace v rámci svých možností podpořila renovaci zanedbaných a rozbitých varhan, které se nalézají v kostelích či klášterech v regionech bývalých Sudet, a které mají potenciál stát se opět hodnotným hudebním nástrojem s patřičnou zvukovou a estetickou kvalitou. Každá taková renovace však vyžaduje obrovské finanční prostředky. Prioritou nadace je v tuto chvíli renovace Hrzánského paláce v Celetné ulici v Praze, a proto budou prostředky na záchranu varhan uvolňovány jen v omezené míře a podle aktuálních finančních možností nadace. Základní podmínkou pro takový příspěvek je fungující komunita v daném místě a potenciál pravidelného uměleckého využití příslušného nástroje vedle jeho funkce náboženské.