Momentálně není otevřeno žádné výběrové řízení. Žádosti zaslané poštou nepřijímáme.

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku pro jednotlivce

Rozpracovaný formulář nelze uložit, je třeba jej vyplnit najednou včetně vložení příloh a poté ihned odeslat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Typ žádosti
Základní údaje
Základní údajeKontaktní informace
Informace o vás
Podrobnosti ke stipendiuPodrobnosti k příspěvku
Pro účel této přihlášky jsem stipendium, příspěvek nebo jejich příslib z jiných zdrojů:
Předpokládaný měsíční rozpočet
0
Prosím přiložte následující přílohy
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
Prosím přiložte následující přílohy
i
V případě mistrovských kurzů uveďte prosím jména konkrétních pedagogů a předpokládaný počet a profil účastníků.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Žadatel souhlasí s tím, aby Nadační fond Stadler- Trier si pořídil kopii dokladu, kterým žadatel prokáže svojí totožnost (OP, cestovní pas, průkaz o trvalém pobytu apod.).

Žadatel má právo na informace, výpis a opravu svých osobních údajů vedených Nadačním fondem Stadler-Trier. Žadatel má právo poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, což dokládá prohlášením o seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů.

Žadatel dále souhlasí s tím, že v případě poskytnutí příspěvku od Nadačního fondu Stadler-Trier, mohou být jeho osobní údaje (v rozsahu křestní jméno, výše příspěvku a na jaký účel byl poskytnut) spolu s fotografií uvedeny na webových stránkách Nadačního fondu Stadler-Trier, na sociálních sítích a publikacích Nadačního fondu Stadler-Trier, příp. v tomto rozsahu předány dárci, který přispěl na programy poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu Stadler-Trier:

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Prohlášení o pravdivosti poskytnutých údajů

Kontaktujte nás

Často kladené dotazy

PROSÍME NEPOSÍLEJTE NÁM ŽÁDNÉ ŽÁDOSTI POŠTOU! Žádosti přijaté poštou budou bez otevření skartovány!

FAQ k tématu stipendií a nadačních příspěvků - Jednotlivci

FAQ k tématu stipendií a nadačních příspěvků - Jednotlivci

1)     Kdo může žádat o stipendium pro jednotlivce?

O stipendium může žádat student klasické hudby (na konzervatoři, hudebním gymnáziu či hudební fakultě) nebo mladý profesionál v klasické hudbě ve věkovém rozmezí 16 – 29 let, který je občanem České republiky nebo Slovenska nebo Švýcarska. Zároveň musí prokázat excelentní výsledky ve svém dosavadním studiu a činnosti, kdy je vysoká míra talentu nezpochybnitelná. Toto lze prokázat získanými diplomy, výsledky v soutěžích, realizovanými koncerty či nahrávkami včetně doporučení pedagogů. Ve výjimečných a odůvodněných případech může správní rada rozhodnout o udělení stipendia občanu jiného státu než Česká republika, Slovensko a Švýcarsko.

2)     Na co přesně lze žádat?

Je možné žádat o stipendium na úhradu zvýšených životních nákladů při studiu na kvalitní zahraniční hudební škole, o příspěvek na úhradu účastnického poplatku na zahraničních mistrovských kurzech se špičkovými pedagogy či prestižních mezinárodních hudebních soutěžích, případně na cestovné na studium/mistrovské kurzy/soutěž v zahraničí. Lze také požádat o příspěvek na hudební nástroj.

 

3)     Kdy je možné podat žádost?

Žádost lze podat výhradně v době otevřené výzvy na stipendia a nadační příspěvky. Termín výzvy je vypsán obvykle 1x ročně a je oznámen na webových stánkách nadace. Žádosti, které budou doručeny do nadace mimo termíny oficiálních výzev, nebudou brány v potaz.


4)     Je nutné doložit ekonomickou situaci žadatele?

Ano, sociálně ekonomická situace žadatele se posuzuje v jeho individuálním kontextu. Někteří žadatelé žijí ve společné domácnosti s rodinou, jiní sami či s partnerem nebo např. na koleji či ve spolubydlení s dalšími studenty. Čím transparentněji žadatel doloží svou osobní finanční situaci, tím zvyšuje šance na úspěch při posuzování a hodnocení své žádosti. Pokud žadatel o své finanční situaci „mlží“ či nedoloží základní relevantní fakta, jeho žádost bude vyřazena.

FAQ k tématu stipendií a nadačních příspěvků - Jednotlivci

5)     Jakou formou je potřeba podat žádost?

Žádost se podává na předepsaném formuláři, který doplňují povinné přílohy. Forma žádosti je upřesněna v detailu oznámení výzvy.
 

6)     Jak má vypadat doporučení pedagoga?

Žadatel musí doplnit svou žádost doporučením svého pedagoga hlavního oboru. Z doporučení musí být patrné, na jaké škole žadatel studuje, jak dlouho studuje u svého pedagoga a jak je svým pedagogem hodnocen. V doporučení nesmí chybět kontakt na pedagoga (e-mail a telefon). Pokud je doporučení v českém jazyce, je potřeba k němu doplnit překlad do angličtiny nebo francouzštiny. V ideálním případě je doporučení naspáno pedagogem anglicky, případně francouzsky.

7)     Součástí žádosti jsou odkazy na videa s uměleckým výkonem žadatele. Jaké jsou technické a umělecké požadavky na tato videa?

Nadace akceptuje videa pouze formou odkazů na Youtube. Nadace neakceptuje videa zaslaná na DVD, flash disku či v jiných formátech. Žadatel v žádosti uvede alespoň dvě videa, která budou svým charakterem odlišná, např. jedno sólové vystoupení a jedna komorní hra. Zároveň se vyžaduje i odlišnost stylová. Pokud např. žadatel poskytne jedno video s Mozartovou sonátou, musí být druhé video z jiného stylového období, např. romantismus či moderna 20. století. Je vítáno, pokud žadatel poskytne videa tři. Technická kvalita videa je také důležitým faktorem při posuzování.

8)     Pokud žadatel nenašel odpověď na svůj specifický dotaz v tomto dokumentu, kam se může obrátit?

Lze se obrátit na kancelář nadace formou e-mailu: office@stadler-foundation.ch