Momentálně není otevřeno žádné výběrové řízení. Žádosti zaslané poštou nepřijímáme.

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku pro jednotlivce

Rozpracovaný formulář nelze uložit, je třeba jej vyplnit najednou včetně vložení příloh a poté ihned odeslat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Typ žádosti
Základní údaje
Základní údajeKontaktní informace
Informace o vás
Podrobnosti ke stipendiuPodrobnosti k příspěvku
Pro účel této přihlášky jsem stipendium, příspěvek nebo jejich příslib z jiných zdrojů:
Předpokládaný měsíční rozpočet
0
Prosím přiložte následující přílohy
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
Prosím přiložte následující přílohy
i
V případě mistrovských kurzů uveďte prosím jména konkrétních pedagogů a předpokládaný počet a profil účastníků.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Žadatel souhlasí s tím, aby Nadační fond Stadler- Trier si pořídil kopii dokladu, kterým žadatel prokáže svojí totožnost (OP, cestovní pas, průkaz o trvalém pobytu apod.).

Žadatel má právo na informace, výpis a opravu svých osobních údajů vedených Nadačním fondem Stadler-Trier. Žadatel má právo poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, což dokládá prohlášením o seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů.

Žadatel dále souhlasí s tím, že v případě poskytnutí příspěvku od Nadačního fondu Stadler-Trier, mohou být jeho osobní údaje (v rozsahu křestní jméno, výše příspěvku a na jaký účel byl poskytnut) spolu s fotografií uvedeny na webových stránkách Nadačního fondu Stadler-Trier, na sociálních sítích a publikacích Nadačního fondu Stadler-Trier, příp. v tomto rozsahu předány dárci, který přispěl na programy poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu Stadler-Trier:

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Prohlášení o pravdivosti poskytnutých údajů

Kontaktujte nás

Stipendia

Stipendia

PROSÍME NEPOSÍLEJTE NÁM ŽÁDNÉ ŽÁDOSTI POŠTOU! Žádosti přijaté poštou budou bez otevření skartovány!

Pokyny pro žadatele o stipendia naleznete zde.

 

Na základě rozhodnutí zakladatele Jana Stadlera nadace podporuje studenty klasické hudby v jejich uměleckém rozvoji. Důležitým aspektem na této cestě je otevřenost a vnímavost vůči rozmanitým přístupům, vlivům, metodám, pojetím a technikám. Prostředkem k rozvíjení takové otevřenosti mohou být například studijní pobyty na uměleckých školách vysoké úrovně, účast na mistrovských kurzech vedených významnými hudebními osobnostmi, účast na hudebních soutěžích apod. Proto stipendia představují základní pilíř nadační činnosti. Nadace se zaměřuje na udělování více typů stipendií: dlouhodobá studijní stipendia, krátkodobá studijní stipendia a stipendia pro mistrovské kurzy. Selekce kandidátů včetně kritérií je na výlučném posouzení správní rady nadace.

Krátkodobá stipendia

Program krátkodobých stipendií je určen těm, kteří touží poznat nové cesty v rámci svého uměleckého rozvoje prostřednictvím kratšího zahraničního pobytu na umělecké škole (v řádu týdnů či několika měsíců), skrze mistrovské kurzy a soutěže nebo i jinou formou, která může otevřít kandidátovi nové možnosti v jeho hudebním vzdělání. Do tohoto programu se mohou zapojit studenti zejména z České republiky, Slovenska a Švýcarska.

 

Dlouhodobá stipendia

Naše nadace uděluje několik dlouhodobých stipendií ročně. Tato stipendia jsou určena velmi talentovaným studentům z České republiky, Slovenska a Švýcarska, kteří již studují nebo byli přijati ke studiu na špičkových švýcarských hudebních školách a prokazatelně potřebují finanční podporu. Stipendia nejsou určena ke studiu skladby ani ke studiu staré hudby interpretované na autentické dobové nástroje.

Na co lze podat žádost?
Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

Na základě rozhodnutí zakladatele Jana Stadlera nadace podporuje studenty klasické hudby v jejich uměleckém rozvoji. Důležitým aspektem na této cestě je otevřenost a vnímavost vůči rozmanitým přístupům, vlivům, metodám, pojetím a technikám. Prostředkem k rozvíjení takové otevřenosti mohou být například studijní pobyty na uměleckých školách vysoké úrovně, účast na mistrovských kurzech vedených významnými hudebními osobnostmi, účast na hudebních soutěžích apod. Proto stipendia představují základní pilíř nadační činnosti. Nadace se zaměřuje na udělování více typů stipendií: dlouhodobá studijní stipendia, krátkodobá studijní stipendia a stipendia pro mistrovské kurzy. Selekce kandidátů včetně kritérií je na výlučném posouzení správní rady nadace.

Podat žádost
Chceš se učit od mistrů?
Hudební soutěže

Hudební soutěže

Účast na prestižní mezinárodní interpretační soutěži může talentovanému jedinci významně pomoci v jeho uměleckém rozvoji. Prostředí interpretačních soutěží v sobě skrývá příležitosti, jak studenty a mladé hudební profesionály motivovat, seznámit s novými interpretačními principy, a hlavně naučit poznat a obdivovat kvalitní práci druhých, byť i v případě konkurence, která zrovna vítězí. Pedagog má prostřednictvím soutěží prostor zkvalitňovat komplexním způsobem klíčové kompetence u svého studenta. V rámci soutěžní přípravy dochází u účastníka k rozšíření repertoáru, zkvalitnění hry, zlepšení koncentrace a získání schopnosti vyrovnat se s chybou, trémou či vysokou mírou stresu při veřejném vystupování před porotou a dalšími hudebními profesionály. Z těchto důvodů naše nadace podporuje účast na kvalitních mezinárodních soutěžích v případě, že účast na soutěži je pro uchazeče sama o sobě nákladná a nad jeho možnosti. V rámci grantových řízení lze žádat o finanční podporu např. na dopravu či ubytování v místě soutěže, pokud se koná v jiné než domovské zemi kandidáta.

Podat žádost
Příspěvšk na hudební nástroj
Mistrovské kurzy

Mistrovské kurzy

Tento typ stipendia je určen těm talentovaným studentům, kteří chtějí zlepšit svou uměleckou úroveň a objevit nové cesty prostřednictvím účasti na kvalitních mistrovských kurzech, ale jejich ekonomická situace jim to ztěžuje. Podobně jako v předchozích případech je nutné obtížnou ekonomickou situaci prokázat. Lze žádat o příspěvek na účastnický poplatek u tuzemských či zahraničních mistrovských kurzů za předpokladu, že účastník nebude pobírat stipendium z jiných zdrojů či přímo od organizátora mistrovských kurzů, případně tuto skutečnost bude s naší nadací konzultovat. I zde má nadace plné právo rozhodnout o udělení či neudělení stipendia.

Podat žádost
Příspěvek na hudební nástroj

Příspěvek na hudební nástroj

Nadace může v odůvodněných případech přispět talentovanému jednotlivci nebo hudební instituci příspěvek na hudební nástroj, pokud si sami nemohou dovolit jeho pořízení. Příspěvek může být použit i na opravu staršího hudebního nástroje. Žadatelé – jednotlivci musí být studenty střední nebo vysoké umělecké školy. Ve výjimečných případech může nadace přispět žadateli mladšímu patnácti let, ale zde je nutno prokázat mimořádný talent kandidáta (např. úspěch v soutěžích apod.) U instituce je výchozím předpokladem skutečnost, že se primárně orientuje na cílovou skupinu nadace, tj. na mladé talentované studenty hudby. Udělení příspěvku na hudební nástroj zohledňuje celá řada faktorů: prokázaný hudební talent žadatele a jeho úsilí tento talent rozvíjet, sociálně ekonomická situace žadatele a jeho rodiny, studijní a profesní plány žadatele a další skutečnosti. Nadace poskytuje jen omezený počet příspěvků na hudební nástroj. Žádost o příspěvek na hudební nástroj lze podat k termínu XX a formulář žádosti včetně aktuálních kritérií naleznete zde.

Podat žádost