Momentálně není otevřeno žádné výběrové řízení. Žádosti zaslané poštou nepřijímáme.

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku pro jednotlivce

Rozpracovaný formulář nelze uložit, je třeba jej vyplnit najednou včetně vložení příloh a poté ihned odeslat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Typ žádosti
Základní údaje
Základní údajeKontaktní informace
Informace o vás
Podrobnosti ke stipendiuPodrobnosti k příspěvku
Pro účel této přihlášky jsem stipendium, příspěvek nebo jejich příslib z jiných zdrojů:
Předpokládaný měsíční rozpočet
0
Prosím přiložte následující přílohy
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
Prosím přiložte následující přílohy
i
V případě mistrovských kurzů uveďte prosím jména konkrétních pedagogů a předpokládaný počet a profil účastníků.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Žadatel souhlasí s tím, aby Nadační fond Stadler- Trier si pořídil kopii dokladu, kterým žadatel prokáže svojí totožnost (OP, cestovní pas, průkaz o trvalém pobytu apod.).

Žadatel má právo na informace, výpis a opravu svých osobních údajů vedených Nadačním fondem Stadler-Trier. Žadatel má právo poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, což dokládá prohlášením o seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů.

Žadatel dále souhlasí s tím, že v případě poskytnutí příspěvku od Nadačního fondu Stadler-Trier, mohou být jeho osobní údaje (v rozsahu křestní jméno, výše příspěvku a na jaký účel byl poskytnut) spolu s fotografií uvedeny na webových stránkách Nadačního fondu Stadler-Trier, na sociálních sítích a publikacích Nadačního fondu Stadler-Trier, příp. v tomto rozsahu předány dárci, který přispěl na programy poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu Stadler-Trier:

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Prohlášení o pravdivosti poskytnutých údajů

Kontaktujte nás

Brzy otevřeme výzvu na stipendia. NEŽ VŠAK VYPLNÍTE ŽÁDOST…

Brzy otevřeme výzvu na stipendia. NEŽ VŠAK VYPLNÍTE ŽÁDOST…

Rozhodli jste se požádat o stipendium Hudební nadace Stadler-Trier? Než začnete vyplňovat žádost, přečtěte si pozorně tyto řádky.

 
Pro koho jsou naše stipendia určena

Hudební nadace Stadler-Trier podporuje výjimečně talentované studenty klasické hudby prioritně ze Švýcarska, České republiky a Slovenska, ve výjimečných případech i mladé profesionály do 29 let. Nestačí být tedy jen nadprůměrným studentem, ale je třeba ve svém oboru excelovat. Co tedy očekáváme od žadatelů o stipendia? Podle jakých kritérií je posuzujeme? Zde je výčet těch základních.

 • Jste student/ka vysoké hudební školy, případně konzervatoře či hudebního gymnázia. Nebo jste již mladý/mladá profesionál/ka na začátku umělecké kariéry. Je vám mezi 17 a 29 roky.
 • Můžete se prokázat špičkovými studijními výsledky, oceněními v soutěžích či úspěchy v jiných hudebních projektech.
 • Máte již vystavěn základ koncertního repertoáru, kde nechybí díla, jež patří k pilířům hudební literatury vašeho oboru. Tento repertoár neustále rozšiřujete.
 • Můžete se prokázat výraznou koncertní činností i mimo akademickou půdu. Koncertní příležitosti zároveň aktivně vyhledáváte.
 • Hovoříte alespoň jedním světovým jazykem.
 • Jste připraveni věrohodným způsobem doložit vaši ekonomickou situaci. (U stipendií převyšujících 10000 Kč vyžadujeme daňová přiznání rodičů i Vaše (pokud jej podáváte).
 • Máte jasnou vizi, kam ve svém oboru směřujete a co chcete v nejbližších letech dokázat. Jste schopen/schopna tuto vizi zformulovat a prezentovat.

Pokud si po přečtení výše uvedeného můžete říci ANO, TOTO SPLŇUJI, můžete vyplnit v době otevření výzvy přihlášku o stipendium. Výzvu plánujeme otevřít 5. března 2024.

 


 

We will soon open a call for scholarships. BUT BEFORE YOU FILL OUT THE APPLICATION...

Have you decided to apply for the Stadler-Trier Music Foundation Scholarship? Read these lines carefully before you start filling out the application form.

 

Who are our scholarships for?

The Stadler-Trier Music Foundation supports exceptionally talented classical music students in priority from Switzerland, Czech Republic and Slovakia, and in some cases, young professionals up to the age of 29. Therefore, it is not enough to be an above-average student, you must excel in your field. So, what do we expect from scholarship applicants? What criteria do we use to judge them? Here's a list of the basics.

 • You are a student of classical music at university or conservatory level. Or you are already a young professional at the beginning of your artistic career. You are between 17 and 29 years old.
 • You can prove yourself with top academic results, awards in competitions or success in other musical projects.
 • You have already built up the basis of a concert repertoire that includes works that are among the pillars of the musical literature in your field. You are constantly expanding this repertoire.
 • You can also demonstrate strong concert activity outside of your studies. You actively seek out concert opportunities as well.
 • You speak at least one world language.
 • You are prepared to provide credible evidence of your economic situation. For scholarships more than EUR 400 (or CHF 400), we require tax returns from your parents and yourself, if relevant.
 • You have a clear vision of where you are going in your field and what you want to achieve in the next few years. You can articulate and present this vision.

If, after reading the above, you can say YES, I DO, you can complete the scholarship application form when the call opens. We plan to open the call on March 5th, 2024.

Brzy otevřeme výzvu na stipendia. NEŽ VŠAK VYPLNÍTE ŽÁDOST…