Momentálně není otevřena žádná výzva. Žádosti přijímáme pouze v době otevřené výzvy. PROSÍME NEPOSÍLEJTE NÁM ŽÁDNÉ ŽÁDOSTI POŠTOU! Žádosti přijaté poštou budou bez otevření skartovány!

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku pro jednotlivce

Rozpracovaný formulář nelze uložit, je třeba jej vyplnit najednou včetně vložení příloh a poté ihned odeslat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Typ žádosti
Základní údaje
Základní údajeKontaktní informace
Informace o vás
Podrobnosti ke stipendiuPodrobnosti k příspěvku
Pro účel této přihlášky jsem stipendium, příspěvek nebo jejich příslib z jiných zdrojů:
Předpokládaný měsíční rozpočet
0
Prosím přiložte následující přílohy
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
Prosím přiložte následující přílohy
i
V případě mistrovských kurzů uveďte prosím jména konkrétních pedagogů a předpokládaný počet a profil účastníků.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Žadatel souhlasí s tím, aby Nadační fond Stadler- Trier si pořídil kopii dokladu, kterým žadatel prokáže svojí totožnost (OP, cestovní pas, průkaz o trvalém pobytu apod.).

Žadatel má právo na informace, výpis a opravu svých osobních údajů vedených Nadačním fondem Stadler-Trier. Žadatel má právo poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, což dokládá prohlášením o seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů.

Žadatel dále souhlasí s tím, že v případě poskytnutí příspěvku od Nadačního fondu Stadler-Trier, mohou být jeho osobní údaje (v rozsahu křestní jméno, výše příspěvku a na jaký účel byl poskytnut) spolu s fotografií uvedeny na webových stránkách Nadačního fondu Stadler-Trier, na sociálních sítích a publikacích Nadačního fondu Stadler-Trier, příp. v tomto rozsahu předány dárci, který přispěl na programy poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu Stadler-Trier:

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Prohlášení o pravdivosti poskytnutých údajů

Kontaktujte nás

Varhanní koncert ve Strážově

Varhanní koncert ve Strážově

Dne 30. září se v kostele sv. Jiří ve Strážově uskutečnil koncert věnovaný památce Františka Stadlera, otce zakladatele naší nadace. Tato hudební akce byla nezapomenutelným zážitkem, při kterém zazněla komorní díla v úpravě pro varhanní pozitiv a housle v podání Jakuba Davida Smešného a Kristýny Prančlové.

Hlavním cílem koncertu byloupozornit na naléhavý stav místních varhan, které jsou nejen historicky cenné, ale také vážně poškozené a vyžadují rozsáhlou rekonstrukci.

Dle odborného posudku víme, že varhany ve Strážově byly postaveny bratry Johannem Mathiasem a Ferdinandem Guthovými v roce 1815 a jsou skvostným příkladem špičkového varhanářského řemesla pozdního baroka. Rodina Guthů, pocházející z Čisté u Rakovníka, měla význačný vliv na vývoj varhanářství od 18. do 19. století na rozsáhlém území v Čechách. Strážovské varhany jsou ikonickým příkladem guthovských varhan s charakteristickou architekturou, výzdobou a dispozicí rejstříků. Bohužel, v současné době jsou tyto varhany v havarijním stavu, naposledy byly renovovány před více než 120 lety. Poslední opravy se zaměřovaly na udržení nástroje v hratelném stavu a nahrazení nejvíce poškozených částí červotočem. Cílem budoucí restaurace je vrátit varhanám jejich původní zvukovou kvalitu a kompletně obnovit všechny jejich části.

Jako organizátoři koncertu doufáme, že koncert přispěl k informování širší veřejnost o významu těchto historických varhan a jejich aktuálním stavu. Koncert se konal ve spolupráci s farností města Strážov a místní radnicí, se kterými nás spojují silné partnerské vztahy a společná snaha zachovat kulturní dědictví tohoto regionu. Tato událost nám připomněla a bude do budoucna připomínat, jak důležité je se starat o naše kulturní poklady a uchovávat je pro budoucí generace.

Varhanní koncert ve Strážově